From https://en.wikipedia.org/wiki/Set_theory

I was working on a project where we had to calculate the total working hours for each employee. If Jessica worked from 11.00 to 12.00 on one task and from 13.00 to 15.00 on another, she had worked three hours. But what if she worked from 10.00 to 15.00 and from 12.00 to 16.00? She could not have worked for nine hours while being in the office for just six hours. However, since people might work on two tasks at the same time, overlaps would not be forbidden.

To solve such a problem — and many others — , we…


Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

As technology companies we are both consumers as well as creators of software.
In both positions sticking to free and open-source products would be the sublime choice but as we are not quite there yet, we are bound to think through our relation to proprietary software.

The aim of this article is to establish some guiding principles for choosing which software to use and how to license your own creations given that for some reason a fully free and open-source possibility is not an option. …


Kūkai — austava nimega Kōbō-Daishi — oli kaheksanda sajandi õpetaja, kes tõi Jaapanisse vadžrajaana budismi. Ta on läinud ajalukku suurepärase inseneri, kalligraafi ja luuletajana ning teda peetakse Jaapani silptähestiku loojaks.

Käesolev kirjutis võtab vaatluse alla Kūkai luuleread¹ Kyotos elevale aadlimehele, mis ülistavad ilmaelust loobumise rahu, ja võrdleb neid Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra õpetustega.

Sa küsid minult, miks läksin kaugele jäistesse mägedesse,
Kohutavasse paika teravate tippude ja kaljujärsakute vahel,
kuhu ronida on valus, kust laskuda on vaev,
Kus pesitsevad mägede jumalad ja puude vaimud.

Kas sa pole siis näinud, kas sa pole siis näinud
kirsi- ja virsikuõisi keiserlikus aias
Need on vast täies õies…


Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Sangha on kogukond inimesi, kes on ühiselt pühendunud enda meele arendamisele kasutades budistlikke harjutusmeetodeid.

Kaasharjutajate ülima olulisuse rõhutamiseks kuulub Sangha koos Buddha ja Dharmaga kolme kõige olulisema väärtuse, kolme kalliskivi nimistusse (skr triratna).

Käesolev kirjutis vaatleb Sangha olulisust lääneliku süsteemiteooria ning “Erinevuse ja sarnasuse kooskõla”¹ vaatevinklitest.

Erinevuse ja sarnasuse kooskõla

Oma teoses “Mis on Sangha?” väidab inglise budistlik kirjanik Sangharakshita: “Vaimne kogukond ei ole grupp. See on indiviidide vaba ühendus.” Sangharakshita sõnakasutuses viitab ‘grupp’ ebaküpsete inimeste kooslusele, kus liikmete isikupära on pärsitud ning kust otsitakse turva- ja ühtekuuluvustunnet läbi grupi keskmiste standardite järgi joondumise. Mida vähem on erinevusi, seda kergem on saavutada näilist ja…


Buddha — virgunu — on see, kes on vabanenud segadusest ning tajub maailma vahetult, nii nagu see tegelikult on. See on olek, mis on täielikult teisel pool meie mõistelise mõtlemise ning tavatunnetuse haardeulatust. Siiski on aastatuhandete vältel proovitud sellele sõnade abil osutada.

Ühe selgituse kohaselt on paali- ning sanskritikeelne sõna buddha etümoloogiliselt liitsõna “virgunud kõiketeadmine”, mille esimene osa tähistab kõikidest oskamatutest omadustest vabanemist ning teine osa kõikide hüveliste omaduste täiuseni arendamist.

Vabanemine

Budistlike tekstide, eriti paali kaanoni suutrate, üks keskseid teemasid on vabanemine: vabanemine meelt kammitsevatest emotsioonidest ning väärvaadetest.

“Nagu suurel ookeanil on üks maitse, soola maitse, nii on ka dharmal…


Photo by Zane Lee on Unsplash

Esimene õpetus, mida Buddha peale virgumist inimestega jagas, kõneleb neljast õilsast tõest (pl cattāri ariyasaccāni, skr catvāri āryasatyāni).

Valgustunute neli õilsat tõde on äratundmised enese ja maailma kohta, mis kirjeldavad virgunud olendi maailmanägemust.

Esimene õilis tõde kirjeldab kannatust (pl, skr dukkha), teine tõde kannatuse põhjuseid (pl, skr samudaya), kolmas tõde kannatuse lakkamist (pl, skr nirodha) ning neljas tõde kannatuse lakkamisele viivat teed (pl magga, skr marga). Esmakordselt mainib Buddha neid “Dharmaratta pöörlema panemise suutras” (pl Dhammacakkappavattana-sutta, skr Dharmacakrapravartana-sūtra), kuid see mõttelõng kestab läbi terve budistliku kaanoni ning seda õpitakse ühtviisi nii theravaadas, mahajaanas kui ka vadžrajaanas.

Õilis tõde kannatusest

Inimese vaimne areng saab…


Photo by NeONBRAND on Unsplash

Although I am not a Christian, the sacrament of penance has always seemed meaningful for me. The major parts of the sacrament of penance are regret and confession. In the Christian context, they are to do with asking forgiveness from the Lord, whose law one has broken. In this article, I would like to explore, how the same beneficial pattern of regret can be used outside of religious context.

The Formation of Habits

Let’s start by looking at the problem, what regret can help us to solve. Each and every act of body, speech, and mind contributes to creating a pattern in our mind…


Photo by NeONBRAND on Unsplash

Kuigi ma pole kristlane, on kristlik pihi sakrament mulle alati tähendusrikas tundunud. Pihi oluline osa on oma halbade tegude üles tunnistamine ning kahetsemine. Kristlikus kontekstis on see seotud andeks palumisega Jumala käest, kelle seadustest inimene üle astunud on. Proovin selles kirjutises uurida, kuidas sedasama kahetsemise mustrit väljaspool religioosset konteksti kasutada saaks.

Harjumuste kujunemine

Iga keha, kõne või meelega tehtud tegu aitab kaasa käitumismustri tekkele, mis suurendab sarnase käitumise tõenäosust tulevikus. Tegevuse kordamine loob harjumuse. Iga kord kui selle harjumuse ajel tegutseda, sööbib see aina sügavamale inimese meelde.

Neuroloogias öeldakse, et koos sähvivad neuronid loovad omavahel ühendusi.¹ Korduv käitumine muudab seda ühendust ümbritseva…


Tests are the health care system of your project. Although tests are meant to serve you, they can easily become just another tiring obligation that slows down your progress.

In this article, I will focus on finding a neat way to create test data in Django projects. I will walk you through different approaches, finally arriving at the finest way I have discovered.

Photo by Malcolm Lightbody on Unsplash

The Example Project

We care about charities, so let’s create an app for charities to manage their data. Here are the models we’ll be using:

We now have one Django app with three models. Let’s imagine that we already…


Photo by Kasturi Laxmi Mohit on Unsplash

Budistlik õpetus võrsub inimmeeles toimiva põhjus-tagajärje seose mõistmisest: iga tegu, sõna ja mõte loob harjumusi ning kujundab ümber inimese iseloomu.

Kui käitud nagu kaabakas, saadki kaabakaks. Kui mõtled nagu kunstnik, oledki kunstnik. Kui käitud nagu Buddha, saadki Buddhaks. Käitumisjuhised proovivad mudeldada virgunud olendi käitumist, nende kohaselt elades muutub harjutaja aina enam virgunud olendi sarnaseks.

Käitumisjuhiste roll budistlikul teel

Käitumisjuhistest ei tuleks mõelda kui välise autoriteedi loodud reeglitest, vaid kui süsteemist, mis aitab harjutajal endal oma tegude eest vastutust võtta. Suutrates on öeldud: “Kui tahad teada minevikku, siis minevik on see, mis sulle praeguses elus osaks saab. …

Eerik Sven Puudist

A Buddhist environmentalist software developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store